Huishoudelijk Reglement.

Hoofdstuk 1
Algemene bepalingen

Naam, zetel, verenigingskleuren en clubkostuum.

1. De vereniging draagt de naam: Korfbalvereniging Stormvogels.
Zij is opgericht op 19 juni 1964 en gevestigd te Uitgeest.
De kleuren der vereniging zijn rood-wit-zwart.
Het clubkostuum bestaat uit shirt: verticaal rood-wit gestreept
broek (rok): zwart
kousen: rood met zwarte omslag

Doel.

2. De vereniging stelt zich ten doel:
a. de beoefening en bevordering van de korfbalsport -microkorf­ bal daaronder begrepen- mede als middel ter stimulering van de lichamelijke ontwikkeling en karaktervorming;
b. waar nodig en wenselijk op andere wijze bij te dragen tot de vorming en de ontspanning van de leden.

Middelen.

3. Zij tracht dit doel te bereiken door:
a. het gelegenheid geven tot beoefening van en training voor de korfbalsport;
b. het organiseren van en deelnemen aan korfbalwedstrijden;
c. het samenwerken met anderen, die hetzelfde doel beogen;
d. het organiseren van en deelnemen aan activiteiten bevorderlijk voor de vorming en de ontspanning van de leden.
e. voorts door alle andere haar ten dienst staande wettige middelen.

Verenigingsjaar.

4. Het verenigingsjaar loopt van 1 juli tot en met 30 juni daar aanvolgend.

Hoofdstuk 2
Leden

Categorieën.

5. De vereniging bestaat uit:
a. werkende leden (personen die gerechtigd zijn aan oefeningen en wedstrijden deel te nemen);
b. donateurs;
c. niet spelende leden (met stemrecht/met stemrecht en training- mogelijkheden);
d. leden van verdienste
Werkende leden worden naar hun leeftijd op 1 juli van het verenigingsjaar onderscheiden in:
a. senioren: 18 jaar en ouder
b. junioren: 15 tot en met 17 jaar
c. aspiranten: 11 tot en met 14 jaar.
d. pupillen: 8 tot en met 10 jaar
e. welpen: jonger dan 8 jaar
Ondersteunende leden zijn leden die een jaarlijkse bijdrage van tenminste een door de jaarvergadering vast te stellen bedrag bij­ dragen.
Ereleden (erevoorzitters) en leden van verdienste zijn personen, die als zodanig door een algemene vergadering zijn benoemd. Zij zijn geen contributie verschuldigd.

Lidmaatschap.

Aanmeldingen voor het lidmaatschap geschieden bij het bestuur. Het bestuur maakt ze aan de leden bekend. Gedurende 14 dagen na deze bekendmaking heeft elk lid de gelegenheid om bij het bestuur bedenkingen in te dienen. Indien geen bedenkingen binnenkomen is het aangemelde lid aangenomen en wordt aan de leden bekend gemaakt.

Beëindiging lidmaatschap.

7. Het lidmaatschap eindigt door:
a. schriftelijke opzegging bij het bestuur;
b. royement;
c. overlijden
Opzegging dient tenminste één maand voor het einde van het verenigingsjaar schriftelijk te geschieden aan de secretaris. Het lidmaatschap eindigt alsdan tegelijk met het verstrijken van het verenigingsjaar, waarin het werd opgezegd.

Schorsing en royement.

8. Een lid kan door het bestuur worden geschorst in geval van contributieschuld en/of wangedrag.
Schorsing kan geschieden voor een bepaalde of een onbepaalde tijd. Een schorsing voor onbepaalde tijd, die niet voordien ongedaan is gemaakt, moet worden gevolgd door een voordracht tot royement op de eerst volgende algemene vergadering, welke voordracht op de agenda van die vergadering moet worden vermeld.
Tegen elke schorsing kan het lid in beroep gaan bij een algemene vergadering.

Rechten van de leden.

Elk werkend lid heeft behoudens toepassing van artikel 8 de volgende rechten:
a. gebruik te maken van het terrein en het materiaal om te korf­ ballen en onderdelen van korfbal te beoefenen, met inachtneming van de voor het goede verloop en het doeltreffende gebruik door of namens het bestuur gestelde regels en gegeven aanwijzingen;
b. te worden ingedeeld in een kompetitieploeg, mits hij aan de van bondswege gestelde eisen voldoet en de aan de indeling ver­ bonden plichten aanvaardt; de indeling zal geschieden naar speel­ sterkte of op zijn verzoek op lager niveau, tenzij dit in duidelijke strijd zou komen met het verenigingsbelang;
e. naar redelijke evenredigheid te worden aangewezen voor serie­ en vriendschappelijke wedstrijden, voor zover hij hierop prijs stelt;
d. aan alle andere verenigingsactiviteiten deel te nemen;
e. gekozen te worden in alle functies die de vereniging kent, met in achtneming van de verdere bepalingen van dit reglement;
f. zijn stem uit te brengen op de algemene vergadering indien hij
de leeftijd van 15 jaar heeft bereikt.

10. Ondersteunende leden, ereleden en erevoorzitters hebben het recht de algemene vergadering bij te wonen.
Erevoorzitters en ereleden hebben aldaar stemrecht. Erevoorzitters hebben het recht bestuursvergaderingen bij te wonen; zij hebben daar een raadgevende stem.

Plichten van de leden.

11. Elk werkend lid heeft onder meer de volgende plichten:
a. zich als een waardig lid te gedragen en in het bijzonder de bepalingen van het reglement en de besluiten en aanwijzingen van de bevoegde organen van de vereniging na te leven;
b. bij indeling in een kompetitietwaalftal: zo enigszins mogelijk aan de wedstrijden van dit twaalftal en van hogere twaalftallen, waarvoor hij als invaller wordt aangewezen, deel te nemen en al­ leen wegens dringende redenen af te schrijven;
c. in geval van verhindering om aan een wedstrijd waarvoor hij is aangewezen, deel te nemen: hiervan op de vlugste manier kennis te geven aan de wedstrijdsecretaris en wel onmiddellijk na het ont­ vangen van de kennisname of na het ontstaan van de verhindering;
d. het materiaal met overleg te gebruiken en door hem toegebrachte schade, niet voortvloeiend uit het normale gebruiksrisico eventueel te vergoeden;
e. de algemene vergadering bij te wonen;
f. zich om de vier jaar te laten onderzoeken door een arts van een erkend buro voor de medische sportkeuring.
N.B.: Waar “hij” staat, kan ook “zij” bedoeld zijn.

Hoofdstuk 3
Het bestuur

Bestuurssamenstelling.

12. Het bestuur bestaat uit een oneven aantal doch tenminste vijf werkende of niet spelende leden. De voorzitter, secretaris en penningmeester worden in functie gekozen en vormen tezamen het dagelijks bestuur.
Van de bestuursleden treedt op elke jaarlijkse algemene vergadering de naar boven of beneden tot een geheel getal af geronde helft af volgens een daartoe door het bestuur vast te stellen rooster. Tussentijds benoemde bestuursleden nemen de plaats in van hun voorganger. (Het rooster van aftreding zodanig vaststellen, dat niet voorzitter, secretaris en penningmeester tegelijk aftredend zijn).

Taak.

13. Het bestuur is belast met de leiding van de zaken in de vereniging. Het zorgt voor handhaving van de statuten en reglementen en voor uitvoering van genomen besluiten.
Het vertegenwoordigt de vereniging in en buiten rechten. Het kan één van de leden machtigen dit namens hem te doen.
Het is verantwoording schuldig aan d e algemene vergadering voor de wijze waarop het zijn taak uitoefent.

Taakverdeling.

14. Het bestuur verdeelt de overige taken onder de niet in funk­tie gekozen leden. Het dagelijks bestuur beslist in spoedeisende zaken.

De voorzitter.

15. De voorzitter moet meerderjarig zijn . Hij geeft leiding aan de werkzaamheden en bevordert de algemene gang van zaken in de vereniging. Hij, of zijn door het bestuur aangewezen vervanger, heeft het recht van toegang tot alle vergaderingen en bijeenkom­sten, die in verenigingsverband plaats vinden, behalve tot die van de kaskommissie.

De secretaris.

16. De secretaris voert de correspondentie, verzorgt de notulen en/of houdt een bestuursbesluitenboek bij.
Hij zorgt bovendien voor het bekend maken van de bestuur mededelingen en bestuursbesluiten. Hij maakt het jaarverslag voor de jaarlijkse algemene vergadering.
Hij is in overleg met het bestuur belast met de aankondiging en voorbereiding van de algemene vergaderingen en bestuursvergaderingen. Hij houdt de ledenadministratie en het archief van de vereniging bij, tenzij hiervoor andere functionarissen zijn aan­gewezen.

De penningmeester.

17. De penningmeester moet meerderjarig zijn. Hij voert de financiële administratie op een overzichtelijke wijze, int de contributie, donaties, entree gelden en andere gelden en is gerechtigd daarvoor kwitanties af te geven. Hij geeft de kaskommissie op haar verlangen inzage in alle financiële bescheiden. Hij maakt het financiële jaarverslag en balans, benevens een begroting voor het komende verenigingsjaar ter goedkeuring door de jaarlijkse algemene vergadering. Hij voert de beslissingen van het bestuur inzake het financiële beheer uit. Bij overdracht van zijn werkzaamheden sluit hij de boeken af.

De wedstrijdsecretaris.

18. De wedstrijdsecretaris kan ambtshalve deel uitmaken van de acht/twaalftalkommissie. Hij voert de besluiten uit van de acht/ twaalftalkommissie en voert de wedstrijden competitie-administratie.
Op aanwijzingen van de acht/twaalftalkommissie is hij verantwoordelijk voor de regeling van de door acht/twaalftallen van de vereniging te spelen wedstrijden en alles te doen wat daarvoor nodig is.

Hoofdstuk 4
Kommissies

Algemene bepalingen.

19. Er zijn een kaskommissie en een acht/twaalftalkommissie. De samenstelling van deze kommissies alsmede de benoeming harer leden geschiedt door de jaarlijkse algemene vergadering.

20. Er zijn een jeugdkommissie, een kantinekommissie en een onderhoudskommissie. De samenstelling van deze kommissies, alsmede de benoeming harer leden, geschiedt door het bestuur .

21. Zowel de algemene vergadering als het bestuur kunnen andere kommissies instellen. Zij bepalen daarbij de taak en samenstelling van deze kommissies.

22. Kommissieleden hebben zitting tot de eerstvolgende jaarlijkse

Algemene vergadering.

Kaskommissie.

23. De kaskommissie bestaat uit twee leden. Zij controleert tenminste drie maal per jaar en bij het aftreden van een penningmeester de financiële bescheiden en de kas van de vereniging. Zij brengt verslag uit aan de jaarlijkse algemene vergadering en pleegt zo nodig overleg met het bestuur. Leden van het bestuur kunnen geen lid zijn van deze kommissie.

Acht/twaalftalkommissie.

24. De acht/twaalftalkommissie bestaat tenminste uit 3 leden. Indien de wedstrijdsecretaris lid is, voert deze ambtshalve het secretariaat. Zij kiest uit haar midden een voorzitter en secretaris.
De acht/twaalftalkommissie is belast met de samenstelling van de acht/twaalftallen. Zij wijst voor elke wedstrijden de leden aan, die zullen medespelen en de leden die als reserve zullen fungeren. Zij neemt daarbij de algemene aanwijzingen van de jaarlijkse algemene vergadering in acht.

Jeugdkommissie.

25. De jeugdkommissie bestaat uit tenminste vijf leden. Zij kiest uit haar midden een voorzitter en secretaris en wedstrijdsecretaris.
De jeugdkommissie is belast met de leiding van de zaken met betrekking tot de welpen, aspiranten en pupillen. Zij kan zich splitsen in drie afdelingen, t.w. een afdeling voor aspiranten, een afdeling voor pupillen en een afdeling voor welpen.

Onderhoudskommissie.

26. De onderhoudskommissie bestaat uit tenminste 3 leden. De kom­missie is belast met het onderhoud van materiaal en gebouwen. Zij adviseert het bestuur over het onderhoud van gebouwen en materiaal en gaat na machtiging van het bestuur tot aankoop van materiaal over.

Hoofdstuk 5
Vergaderingen

Algemene bepalingen.

27. Er zijn een jaarlijkse algemene vergadering, algemene vergaderingen, bestuursvergaderingen en kommissievergaderingen.

28. De aankondiging van de datum, waarop en de plaats waar een jaarlijkse algemene vergadering of een algemene vergadering wordt gehouden, dient tenminste 14 dagen tevoren ter kennis van de leden te worden aangebracht.

29. Bij de aankondiging van een jaarlijkse algemene vergadering of van een algemene vergadering dient het bestuur de agenda bekend te maken en daarop de voor de leden noodzakelijke toelichting te geven.

De algemene vergadering.

30.Algemene vergaderingen worden uitgeschreven door het bestuur. Zulks geschiedt op eigen initiatief dan wel op schriftelijk verzoek van tenminste tien stemgerechtigde leden. Een algemene ver­gadering heeft slechts rechtsgeldigheid, indien tenminste 1/5 der stemgerechtigde leden aanwezig is. Voorstellen ter behandeling op een algemene vergadering moeten uiterlijk één week voor de vergadering bij het bestuur zijn ingediend.

31. Indien het bestuur in gebreke blijft om binnen 10 dagen aan een zodanig verzoek te voldoen, zijn de initiatiefnemers gerechtigd zelf tot het bijeenroepen van een algemene vergadering over te gaan.
Daarbij dienen voor zover mogelijk, de bepalingen van het reglement te worden toegepast.

De jaarlijkse algemene vergadering.

32. De jaarlijkse algemene vergadering wordt gehouden in het tijd vak gelegen tussen 1 juni – 1 september. Zij wordt uitgeschreven door het bestuur.
Indien de jaarlijkse algemene vergadering niet gehouden is kunnen worden wegens het ontbreken van het vereiste aantal leden, zal binnen 14 dagen een nieuwe vergadering moeten worden gehouden. Deze vergadering zal ongeacht het aanwezig aantal stemgerechtigde leden, tot besluiten bevoegd zijn, mits de agenda onveranderd blijkt en van het houden van de nieuwe vergadering een week van tevoren aan de leden kennis is gegeven .

33. De agenda van de jaarlijkse algemene vergadering dient in elk geval de volgende punten te omvatten:
verslag van de secretaris; verslag van de penningmeester;
voorstel tot het verlenen van ontheffing van de verantwoordelijkheid aan de penningmeester;
voorstel tot goedkeuring van de begroting;
benoeming bestuursleden;
benoeming van de leden van de kas- en acht/twaalftalkommissie;
beleid bestuur.

De bestuurs- en kommissievergaderingen.

34. Bestuursvergaderingen en kommissievergaderingen worden uit­ geschreven door de voorzitter van het betreffende orgaan. Bestuursvergaderingen worden ook uitgeschreven op verzoek van twee bestuursleden.

Hoofdstuk 6
Stemmingen en verkiezingen

Algemene bepalingen.

35. Werkende en niet spelende leden boven de 16 jaar zijn verkiesbaar in elke functie. Bestuursleden kunnen echter geen deel uitmaken van de kaskommissie. De voorzitter en penningmeester der vereniging dienen meerderjarig te zijn.

36. Het bestuur, de kaskommissie en de acht/twaalftalkommissie worden benoemd door de jaarlijkse algemene vergadering. De leden van de overige vaste kommissie worden benoemd door het bestuur.

Afvaardigen naar bondsvergaderingen.

37. De afgevaardigde(n) voor de bondsvergaderingen word(t)(en) door de algemene vergadering benoemd.

Kandidaatstelling.

38. Kandidaten voor de door de jaarlijkse algemene vergadering te vervullen plaatsen worden door het bestuur, dan wel door tenminste drie leden gesteld. Kandidaatstelling geschiedt schriftelijk tot drie dagen voor de vergadering bij de secretaris of ter vergadering indien niet voldoende kandidaten zijn gesteld.
De voorgestelde kandidaat dient zich schriftelijk bereid te heb­ben verklaard een eventuele verkiezing te zullen aanvaarden.

Bepalingen voor stemming en verkiezing.

39. Alleen ter vergadering aanwezige en werkende en niet spelende leden vanaf 15 jaar, erevoorzitters en ereleden kunnen hun stem uitbrengen.

40. De door de jaarlijkse algemene vergadering te benoemen functionarissen dienen de meerderheid van het totaal der uitgebrachte stemmen te behalen. Indien voor een te vervullen vacature slechts één kandidaat is gesteld, wordt deze geacht te zijn benoemd.

41. Voor het bestuur wordt per vacature gestemd. Voor kommissies kan elk stemgerechtigd lid zoveel kandidaten op zijn stembiljet vermelden als er plaatsen ingevuld zijn.

42. Ter algemene vergadering worden ingeval van schriftelijke stemming, de stemmen opgenomen door een stembureau, bestaande uit drie personen, met een der leden van het bestuur als voorzitter en twee leden, door de voorzitter der algemene vergadering aan te wijzen uit de algemene vergadering. Bij de telling der stemmen worden blanco stemmen en stemmen die niet duidelijk de bedoeling ten aanzien van de stemming weergeven, buiten de berekening gelaten.

43. Bij de stemming op de algemene vergaderingen, kommissievergaderingen en bij stemmingen over zaken gelden de bepalingen in de tweede alinea van artikel 42. Over de personen wordt schriftelijk, over de zaken mondeling gestemd.

Stemmenkwalificatie bij reglementswijziging en royement.

44.Voor de wijziging van de reglementen, alsmede bij het royement van een lid en de ontbinding van de vereniging is twee derde gedeelte van het aantal uitgebrachte geldige stemmen vereist.
Op een vergadering voor het wijzigen van de statuten of het ont­binden van de vereniging dient ten minste de helft van het aantal stemgerechtigde leden aanwezig te zijn.

Hoofdstuk 7
Geldmiddelen

Algemene bepalingen.

45. De inkomsten van de vereniging bestaan uit:
a. entreegelden
b. contributies
c. donaties
d. andere verplichte bijdragen van de leden
e. andere baten.

46. De door de leden verschuldigde entreegelden, contributies, donaties en andere bijdragen worden op voorstel van het bestuur door de algemene vergadering vast gesteld en aan de leden bekend gemaakt. Het bestuur kan op verzoek vermindering of ontheffing van contributie toe staan.

47. Entreegelden, de contributie en andere verplichte bijdragen moeten bij vooruitbetaling worden voldaan op een door het bestuur aan te geven wijze.

Wanbetaling.

48. Het bestuur kan na herhaalde aanmaning een lid, dat een contributieschuld van tenminste zes maanden niet voldoet dan wel zes maanden in gebreke blijft zijn andere financiële verplichtingen tegenover de vereniging na te komen, schorsen en aan de e.v. A.V. voordragen voor royement.

Boeten.

49. In gevallen, waarin is voorzien door het reglement of bij een voorafgegaan bestuursbesluit, dat aan de leden is bekend ge maak · kan door het bestuur een boete tot een bedrag van ten hoogste f2,50 worden opgelegd. Boeten dienen tegelijk met de eerstvolgende de contributiebetaling te worden voldaan.
Het bestuur kan boeten kwijtschelden.

Financiële verplichtingen en uitgaven.

50. Het aangaan van financieel e verplichtingen en het doen van uit­ g a v en ten laste van de vereniging binnen de goedgekeurde begroting kan slechts met toestemming van het bestuur geschieden.

Hoofdstuk 8
Wedstrijden

Verhindering aan een wedstrijd deel te nemen.

51. Het niet nakomen van de verplichting kennis te geven van ver­hindering en aan een wedstrijd deel te nemen kan door het bestuur worden gestraft, hetzij met een door de J.A.V. te bepalen boete, hetzij met het niet opstellen voor een wedstrijd, tenzij het betrokken lid kan aantonen dat hij niet in de gelegenheid was van zijn verhindering kennis te geven.
Bovendien kan het lid worden verplicht met het voldoen van de reiskosten van de speler, die in zijn plaats aan de wedstrijd deelnam.

Verkiezing aanvoerder.

52. Elk acht/twaalftal kiest voor de aanvang van de kompetitie een aanvoerder en een plaatsvervangend aanvoerder. De aanvoerder is verantwoordelijk voor een goede gang van zaken voor, tijdens en na de wedstrijd van zijn acht/twaalftal. Hij neemt daartoe de geschikte maatregelen. Hij vertegenwoordigt daarbij de vereniging en neemt eventueel gekregen aanwijzingen in acht.
De leden van een acht/twaalftal zijn verplicht de aanwijzingen van de aanvoerder op te volgen.
De aanvoerder draagt zorg voor de goede invulling der bondsformulieren; hij volgt te dien aanzien de aanwijzingen van de wedstrijdsecretaris op. Inzake de acht/twaalftalopstelling kan de acht/twaalftalkommissie richtlijnen verstrekken.

Spelen in vastgesteld clubkostuum

53. De leden van een acht/twaalftal gaan bij het spelen van de wedstrijden gekleed in het clubkostuum, zoals dat is bepaald in artikel 1.

Voorwaarden voor plaatsing in een twaalftal.

54.Aan plaatsing in een twaalftal kan door het bestuur voor­ waarden worden verbonden, zoals het bezoeken van trainings­ en acht/twaalftalbijeenkomsten.

Hoofdstuk 9
Slotbepalingen

55. Elk lid kan bij toetreding tot de vereniging een exemplaar van dit reglement aanschaffen tegen betaling van de daarvoor vastgestelde prijs.
Hij/zij kan het ten alle tijden ter inzage krijgen van de secretaris.

56. Besluiten tot wijziging van dit reglement kunnen slechts worden genomen op een algemene vergadering.

57. De vereniging is ontbonden als op een speciaal daarvoor bijeengeroepen vergadering twee derde gedeelte van het aantal uit­ gebrachte geldige stemmen daarvoor wordt uitgebracht, mits de helft van het aantal stemgerechtigde leden aanwezig is. De liquidatie wordt door de door de algemene vergadering daartoe aangewezen perso(o)n(en) verricht .

58. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur .
De statuten en het reglement van de korfbalvereniging Storm­ vogels te Uitgeest zijn door het bestuur van de vereniging goedgekeurd tijdens de vergadering de dato 6 april 1970.
De statuten zijn middels een Statutenwijziging op 18 april 1978 (datum akte notaris van Zanten) aangepast.
Wijziging van het Huishoudelijk reglement zijn op de ledenver­gadering van 23 mei 1977 en 21 april 1983 goedgekeurd.
De wijzigingen zijn in deze versie opgenomen.

November 1989
Het bestuur:
Voorzitter Secretaris Penningmeester